Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pri poskytovaní reklamných služieb na internetovom portáli www.snv.sk
 
Prevádzkovateľ:
K_CORP s. r. o.
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 215  791
IČ DPH :  SK2020035083
DIČ:  2020035083
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č. 13437/V
 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Spoločnosť K_CORP s. r. o., so sídlom Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36 215 791 je prevádzkovateľom spravodajsko – informačného portálu (ďalej len “prevádzkovateľ”) www.snv.sk, ktorého hlavným poslaním je informovať návštevníkov o aktuálnom dianí v meste Spišská Nová Ves a prezentácia osôb vopred neurčeného počtu.
1.2 Objednávateľom reklamných služieb (ďalej len „objednávateľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, objednávajúca reklamné služby na stránke prevádzkovateľa.
1.3 Poskytovaním reklamných služieb je prezentácia objednávateľa a jeho produktov formou reklamy alebo inzercie.
1.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb sú záväzné pre všetky objednávky reklamných služieb na internetovom portáli snv.sk a podmienky tu ustanovené je možné meniť len vo forme písomnej dohody medzi objednávateľom a prevádzkovateľom alebo vo forme potvrdenej objednávky.

2. OBJEDNÁVKA
2.1 Objednávateľ si môže objednať reklamné služby na internetovej stránke prevádzkovateľa na základe písomnej objednávky, za písomnú objednávku sa považuje aj prijatie vyplneného objednávkového formulára okrem iného aj mailová forma. Objednávka sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy, ktorý má prevádzkovateľ právo z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu odmietnuť. Okamihom písomného potvrdenia objednávky obidvoma stranami je uzatvorená zmluva podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán urobený elektronickými prostriedkami v zmysle § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Objednávka reklamy musí byť vyhotovená písomne a musí byť podpísaná doručená prevádzkovateľovi.
2.2 Objednávku doručí objednávateľ kontaktnej osobe prevádzkovateľa osobne alebo prostredníctvom e-mailu, kuriérskou službou, faxom alebo prostredníctvom listu najmenej 7 (sedem) pracovných dní pred plánovaným začiatkom uverejnenia inzercie alebo reklamy, inak sa na ňu neprihliada, ibaže by s tým prevádzkovateľ súhlasil.
2.3 Prevádzkovateľ vyznačí prijatie objednávky v písomnom vyhotovení a potvrdí objednávku tým spôsobom, že pripojí podpis kontaktnej osoby s uvedením dátumu a doručí kópiu takejto objednávky späť objednávateľovi. V prípade objednávky doručenej prostredníctvom emailu na adresu kontaktnej osoby prevádzkovateľa, prevádzkovateľ bezodkladne vykoná potvrdenie prostredníctvom emailu. Momentom potvrdenia objednávky oprávnenou osobou prevádzkovateľa nadobúda objednávka právnu záväznosť. V prípade objednávky doručenej prostredníctvom faxu, prevádzkovateľ bezodkladne vykoná potvrdenie prostredníctvom zaslania podpísanej objednávky späť na faxové číslo objednávateľa alebo na iný kontaktný údaj objednávateľa uvedený na objednávke.                                                                         
2.4 Riadne podpísaná a doručená objednávka sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok ďalej považuje za zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len “zmluva”)
2.5 Všetky podklady a náležitosti objednávky musí objednávateľ poskytnúť najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred dátumom začiatku reklamnej kampane. Pre prípad objednávky reklamy alebo inzerátu, ktorá obsahuje reklamné formáty Screen a agresívne neštandardné reklamné formáty, Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať predchádzajúce schvaľovanie vizuálu, technických parametrov ako aj špecifikácie kampane.
2.6 V prípade, že objednávka neobsahuje dostatočnú špecifikáciu objednanej reklamy alebo inzerátu, objednaná služba nevyhovuje čo do rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy alebo inzerátu možnostiam prevádzkovateľa alebo dodané podklady nespĺňajú požadované technické parametre stanovené v časti Technické podmienky, prevádzkovateľ požiada objednávateľa o doplnenie chýbajúcich potrebných údajov alebo o zmenu rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy. Ak objednávateľ, v čase stanovenom na doplnenie, podklady nedoplní, prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia :
a.) zverejnenie reklamy alebo inzerátu nerealizovať, pričom je prenajímateľ oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 100% z celkovej hodnoty objednávky, nárok na vrátenie ceny za služby objednávateľ nemá ,                                                        
b.) reklamu alebo inzerát objednané objednávateľom zverejniť, pričom prevádzkovateľ nezodpovedá za možné vady reklamnej služby vzniknuté v dôsledku nedoplnenia reklamných podkladov.

3. VKLAD INZERÁTU
 A REKLAMY
3.1 Užívateľom platených reklamných alebo inzertných služieb ( ďalej len „objednávateľ“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s prevádzkovateľom zmluvu, ktorej predmetom je uverejnenie inzerátu alebo reklamy na určitú dobu v dohodnutej veľkosti za dohodnutú cenu.
3.2 Objednávateľ je viazaný týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami dňom účinnosti zmluvy, na základe ktorej je prevázkovateľ povinný uverejniť reklamnú službu podľa návrhu objednávateľa a za túto službu je objednávateľ povinný poskytnúť prevádzkovateľovi odplatu.
3.3 V prípade, že sa poskytnutie reklamných služieb bez zavinenia prevádzkovateľa neuskutoční podľa zmluvy, prevádzkovateľ môže objednávateľovi navrhnúť náhradné riešenie na dokončenie poskytnutia reklamných služieb. Ak objednávateľ a prevádzkovateľ nedospejú k dohode o náhradnom riešení, prevádzkovateľ je opravený účtovať objednávateľovi sumu za reklamu v plnej výške.
3.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo začať objednanú reklamnú kampaň s primeraným omeškaním zodpovedajúcim omeškaniu objednávateľa a reklamná kampaň bude končiť v čase pôvodne dojednanom, t.j. vyznačenom na objednávke.
3.5 Zadávanie údajov o reklamnej službe, ktorá sa má poskytnúť je možné po registrácii. Ak bola registrácia úspešná, prevádzkovateľ bude objednávateľa e-mailom informovať, že bol zaregistrovaný a bude mu vytvorené virtuálne konto. Objednávateľ má prístup ku kontu po zadaní kombináce užívateľskeho mena a hesla. Objednávateľ sa zaväzuje zachovať svoje užívateľske meno a heslo v tajnosti a nedovolí neoprávnenemu subjektu prístup ku reklamným službám. Objednávateľ zodpovedá za prevádzku svojho konta a zodpovedá za konanie tretích osôb, ktoré použijú jeho užívateľské meno a heslo. Na účely zviditeľnenia reklamy alebo inzerátu je objednávateľovi vytvorená možnosť zakúpenia virtuálneho kreditu, ktoré môže objednávateľ použiť na zakúpenie doplnkových služieb na portáli www.snv.sk Postup pri objednávke korpíkov je identický ako pri objednávke reklamných služieb podľa čl. 2. 1 a nasl. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Hodnota 1 kreditu sa rovná hodnote 1 eurocentu. Akčné balíky, množstevné zľavy a cenové zvýhodnenia sú uvedené v aktuálnom Cenníku dostupnom na portáli www.snv.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť inzerciu alebo ju pozastaviť z nasledovných dôvodov:
a. technické prerušenie prevádzky,
b. vznesenie nároku alebo námietky tretej strany voči obsahu inzercie,
c. vis maior,
d. omeškanie s platením vystavenej a splatnej faktúry, a to aj zálohovej faktúry, o viac ako 15 kalendárnych dní,
e. rozpor so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
f. na príslušnom súde bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok objednávateľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, bolo prijaté rozhodnutie o likvidácii objednávateľa, voči objednávateľovi sa začne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo bol nariadený výkon rozhodnutia týkajúci sa podstatnej časti majetku objednávateľa,
g. na majetok objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku objednávateľa,
h. objednávateľ je v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho splnenia dlhu
i. objednávateľ bol zrušený alebo predal alebo inak naložil s celým alebo s podstatnou časťou svojho majetku, alebo sa prestal v prevažnej časti zaoberať pôvodnou činnosťou,
j. objednávateľ splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, alebo rozdelí sa, alebo prevedie celé alebo podstatnú časť svojho obchodného imania na iný subjekt a v dobe splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu hlavný nástupnícky alebo nadobúdajúci subjekt neprevezme, podľa zákona alebo podľa zmluvy, primerane uspokojivo pre prevádzkovateľa, všetky záväzky objednávateľa zo zmluvy k. objednávateľ je v omeškaní s plnením svojho splatného záväzku voči prevádzkovateľovi o viac ako 15 dní.
3.6 Objednávateľ svojim podpisom vyslovuje neodvolateľný súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
3.7 Objednávateľ súhlasí s použitím osobných údajov objednávateľa pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, marketingové účely prevádzkovateľa, pre účely vedenia evidencie, ktorej vedenie je uložené prevádzkovateľovi zákonom alebo na základe zákona, pre účely výkonu práv a povinností podľa zmluvy a pre ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
3.8 Súhlas podľa týchto všeobecných obchodných podmienok je platný počas trvania právneho vzťahu založeného zmluvou a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je prevádzkovateľ povinný viesť v evidencii osobné údaje o objednávateľovi alebo po dobu, počas ktorej je to pre výkon práv alebo povinností prevádzkovateľa alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených záujmov potrebné.
3.9 Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľovi poskytol.

4. OBSAH REKLAMNEJ SLUŽBY
4.1 Obsah služby je prijímaný v slovenskom jazyku, s diakritikou a celkovo v súlade
s platnými pravidlami slovenského pravopisu.
4.2 Ak obsah služby je uverejnený v cudzom jazyku, objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby inzerát alebo reklame boli zverejnené v súlade s pravopisom jazyka v ktorom sa uverejnejú.
4.3 Objednávateľovi sa výslovne zakazuje zadávať na stránku prevádzkovateľa také inzeráty alebo reklamu, ktorých obsah sa prieči právnemu poriadku Slovenskej republiky, obchádza ho, resp. sa prieči dobrým mravom. Objednávateľ týmto prehlasuje, že pri vypracovaní inzerátu postupuje s odbornou starostlivosťou a za jeho obsah výslovne zodpovedá.  
4.4 Objednávateľ berie na vedomie príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce Hospodársku súťaž, najmä ustanovenia o klamlivej reklame, klamlivého označenia tovaru a služieb, vyvolania nebezpečenstva zámeny, parazitovaní na povesti, podplácaní, zľahčovaní, porušení obchodného tajomstva a ohrozovaní zdravia a životného prostredia. Objednávateľ je týmto povinný sa zdržať akéhokoľvek zásahu do práv tretích osôb vyplývajúcich z ustanovení o ochrane Hospodárskej súťaže.
4.5. Objednávateľovi sa zakazuje podávať inzerát alebo reklamu, ktoré sú spôsobilé ohroziť občiansku česť alebo znížiť spoločenskú vážnosť fyzickej osoby, alebo poškodiť dobré meno právnickej osoby.
4.6 Ak objednávateľ poskytne prevádzkovateľovi inzerát alebo reklamu, ku ktorému sa viažu autorské práva tretích osôb, prevádzkovateľ je oprávnený takto zverejnený inzerát stiahnuť z ponuky inzercie až do doby, pokiaľ objednávateľ hodnoverne nepreukáže odstránenie vady pre ktorú bol inzerát dočasne stiahnutý z ponuky. Počas tejto doby patrí prevádzkovateľovi odmena v zmysle zmluvy.  
4.7 Objednávateľ podpisom zmluvy dáva prevádzkovateľovi súhlas s použitím jeho obchodného mena, loga, značky, resp. iných útvarov ktoré ho vystihujú a zároveň prehlasuje, že k vyššie uvedeným označeniam si neuplatňuje právo žiadna tretia osoba. Pri porušení povinností vyplývajúcich z tohto bodu sa objednávateľ zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi vzniknutú škodu.
4.8 Pri porušení akýchkoľvek povinností vyplývajúcich zo zmluvy, resp. zo Všeobecných obchodných podmienok má prevádzkovateľ právo požiadať orgány činné v trestnom konaní o potrebnú súčinnosť. Recipročné poskytnutie informácii orgánom činným v trestnom konaní o objednávateľovi sa nebude považovať za vyzradenie resp. ohrozenie obchodného tajomstva a nebude v rozpore s ustanoveniami zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
4.9 Ak obsahom inzerátu alebo reklamy je aj odkaz na inú web stránku, právny režim jej zobrazenia podlieha týmto všeobecným obchodným podmienkam
4.10 Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať bez upozornenia a nároku na náhradu škody najmä inzerciu  a reklamu a inzerciu obsahujúcu špekulatívnu, či nulovú cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitné) inzeráty a reklamy s rozdielnou cenou od jedného objednávateľa, inzeráty a reklamy s neprimeranými hodnotami, či s údajmi, ktoré sú odlišné od údajov prezentovaných samotným objednávateľom na vlastných www stránkach, alebo ak existuje podozrenie z klamania spotrebiteľa, či iného jednania, ktoré by mohlo byť v rozpore s dobrými mravmi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje informovať objednávateľa prostedníctvom emailu, ak vykonal zásah do jeho inzercie alebo reklamy.
4.11 Objednávateľ súhlasí že nebude vyvíjať takú aktivitu, ktorá by spôsobila nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž na technológii prevádzkovateľa, a to z akéhokoľvek dôvodu.
4.12 Objednávateľ berie na vedomie, že jeho inzercia i kontaktné údaje sa môžu dostať na stránky vyhľadávačov ( napr. Google, Yahoo, Live search a iné). Prevádzkovateľ nemá dosah na takto zobrazované údaje a nenesie zodpovednosť za aktuálnosť či správnosť takto zobrazovaných údajov vo výsledku vyhľadávania na stránkach vyhľadávačov.

5. CENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY
5.1. Cena za poskytnutie reklamných služieb je stanovená podľa Cenníka uverejneného na portáli www.snv.sk platného v čase uzatvorenia zmluvy. Prevádzkovateľ je oprávnený Cenník jednostranne meniť a aktualizovať. Záväzná pre zmluvné strany je cena dohodnutá v zmluve a táto cena bude prevádzkovateľom objednávateľovi faktúrovana .
5.2 Prevádzkovateľ je povinný do 15 odo dňa potvrdenia objednávky vystaviť objednávateľovi faktúru za objednané služby. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných ustanovení zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zmluvné strany si dohodli dobu splatnosti faktúru na 15 dní. V prípade, že faktúra nebude riadne a včas zaplatená, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,1% za každý, aj začatý deň omeškania, z dlžnej sumy a za týmto účelom vystaviť objednávateľovi faktúru.
5.3 V odôvodnených prípadoch, ako aj v prípade nových klientov, je prevádzkovateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej faktúry s dátumom splatnosti v deň, na ktorý je dohodnutý začiatok poskytovania reklamaných služieb. Ak platba nebude zaplatená v hotovosti alebo pripísaná na účet prevádzkovateľa v deň začatia poskytovania reklamných služieb, nie je prevádzkovateľ povinný reklamné služby vykonať. Záloha poskytnutá pred začiatkom poskytovania reklamných služieb bude zohľadnená a započítaná v celkovej sume uvedenej na poslednej vystavenej faktúre.
5.4. Platba sa považuje za vykonanú a povinnosť objednávateľa za splnenú okamihom prevzatia platby v hotovosti prevádzkovateľom alebo okamihom jej pripísania na účet prevádzkovateľa v prípade bezhotovostného prevodu. Ak nastane na strane objednávateľa situácia uvedená v čl. 3 bod 3.5. písm. b), d), e), f), g), h), i), j) alebo k) týchto Všeobecných obchodných podmienok stávajú sa všetky záväzky záväzky objednávateľa voči prevádzkovateľovi  okamžite splatnými.

6. REKLAMAČNÉ PODMIENKY
6.1 Prevádzkovateľ je povinný počas trvania zmluvného vzťahu dodržiavať dostupnosť serveru po dobu 24 hod. denne. Objednávateľ berie na vedomie, že v dôsledku skvalitnenia služieb, ako aj optimalizácie výkonu servera je potrebné na nevyhnutnú dobu server odstaviť. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ povinný upozorniť inzerenta v 24 hodinovom predstihu od naplánovaneho výpadku vhodnou formou.    
6.2 Ak dôjde k porušeniu povinnosti prevádzkovateľa zvereňovať inzerát alebo reklamu počas trvania zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný svoje nároky z vád ( reklamácie ) písomne uplatniť v lehote 7 dní odo dňa, ked sa o týchto vadách dozvedel. Uplatnenie si nárokov z vád nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie plynutia lehoty splatnosti faktúry vystavenej prevádzkovateľom objednávateľovi, ibaže je reklamačné konanie skončené a zároveň sú tieto nároky z vád uznané pred uplynutím lehoty splatnosti faktúry.
6.3 Za pochybenie na strane prevádzkovateľa, ktoré by odôvodňovalo uplatnenie si nárokov z vád zo strany objednávateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti služby, neposkytnutie reklamných služieb z dôvodov technického prerušenia prevádzky, ani okolnosti vylučujúce uplatnenie si nároku na náhradu škody podľa čl. 7 bod 7.2. a 7.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

7. NÁHRADA ŠKODY
7.1 Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku internetovej reklamy alebo inzercie a zaväzuje sa prevádzkovateľovi nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku zverejnenia reklamy alebo inzerátu a porušenia povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči prevádzkovateľovi tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s porušením zákonov upravujúcich nekalú súťaž, autorské právo, ochranu spotrebiteľa.
7.2 V prípade, že objednávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú inzerciu na použitie, prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu a vyhotovenia inzercie ako aj za vady reklamy a inzercie vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality.
7.3 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať stránku prevádzkovateľa alebo kvôli neoprávnenému prístupu na stránku prevádzkovateľa, a to i vtedy, pokiaľ bol prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd.

8. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
8.1  Zmluvný vzťah prevádzkovateľa a objednávateľa sa môže skončiť :
– uplynutím doby, na ktorú bolo poskytovanie reklamných služieb dohodnuté,
– dohodou,
– výpoveďou.
8.2 Vypovedať zmluvu môže prevádzkovateľ aj objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a jej účinky nastávajú doručením druhej strane. Po nadobudnutí účinnosti výpovede prevádzkovateľ ukončí poskytovanie reklamných služieb. V prípade vypovedania zmluvy objednávateľom pri objednávke reklamných služieb v čase dlhšom ako 2 týždne pred dohodnutým termínom začatia poskytovania reklamných služieb, má prevádzkovateľ právo účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z celkovej hodnoty služby dohodnutej v zmluve. Nárok na vrátenie ceny za reklamné služby objednávateľovi nevzniká. V prípade vypovedania zmluvy objednávateľom pri objednávke reklamných služieb v čase kratšom ako 2 týždne pred dohodnutým termínom začatia poskytovania reklamných služieb, má prevádzkovateľ právo účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z celkovej hodnoty služby dohodnutej v zmluve. Nárok na vrátenie ceny za reklamné služby objednávateľovi nevzniká. V prípade vypovedania zmluvy zo strany prevádzkovateľa z dôvodu, ktorý nie je na strane objednávateľa, má objednávateľ právo na vrátenia ceny za reklamné služby v plnej výške. Nárok na zmluvnú pokutu objednávateľovi nevzniká. V prípade vypovedania zmluvy zo strany prevádzkovateľa z dôvodov na strane objednávateľa podľa čl. 3 bod 3.5. písm. b), d), e), f), g), h), i), j) alebo k) Všeobecných obchodných podmienok objednávateľovi právo na vrátenie ceny za reklamné služby nevzniká a prevádzkovateľ má právo účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z celkovej hodnoty služby dohodnutej v zmluve.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Právne vzťahy neupravené zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9.2 Akékoľvek použitie obsahu stránky prevádzkovateľa, resp. jej častí, objednávateľom iným spôsobom ako pre účely, ku ktorým je stránka určená, je zakázané.
9.3 Ak nastane zmena akýchkoľvek fakturačných údajov alebo kontaktných osôb tak u objednávateľa ako i u prevádzkovateľa, sú zmluvné strany povinné sa o tom vzájomne bezodkladne informovať.
9.4 Všetky písomné dokumenty zasielané poštou sa považujú za doručené 4 dňom odo dňa ich preukázateľného odoslania, a to i v prípade, že druhá strana odmietla písomnosť prevziať alebo v prípade, že zásielka bola uložená na pošte a druhá strana si zásielku nevyzdvihla.
9.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, aj bez predchádzajúceho súhlasu inzerenta, a to tým spôsobom, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na stránke prevádzkovateľa. Zverejnením vstúpi nové znenie Všeobecných obchodných podmienok do platnosti, pokiaľ nie je vo Všeobecných obchodných podmienkach určené inak (t.j. neskorší dátum). Upozornenie na skutočnosť, že došlo k zmene Všeobecných obchodných podmienok, bude na stránke prevádzkovateľa zverejnená najmenej po dobu 2 týždňov odo dňa, kedy nové znenie Všeobecných obchodných podmienok vstúpi do platnosti a účinnosti. Pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a inzerentom sú záväzne aktuálne platné a účinné Všeobecné obchodné podmienky.
9.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerciu kedykoľvek prerušiť či ukončiť, vyradiť inzeráty alebo užívateľa zo systému, odoprieť užívateľovi prístup na stránku z dôvodu porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, a to najmä pri ich opakovanom porušovaní.
9.7 V zmysle ustanovenie § 273 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, odchylné dojednania v zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a inzerentom majú prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok.
9.10 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť  dňa 1.6.2010.

Scroll to top