Technické podmienky

… sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok poskytovania reklamných služieb spoločnosti K_CORP s.r.o.

1. Reklama musí rozmermi zodpovedať pozícii, pre ktorú je určená

2. Nesmie prekračovať dátové limity stanovené pre daný formát

3. Nesmie neúmerne zaťažovať procesor počítača

4. Nesmie byť zavádzajúca v zmysle napodobovania grafického rozhrania operačného systému alebo webového prehliadača

5. Nesmie napodobovať brand SNV.sk,  subdomén a jeho služieb

6. Nesmie byť agresívne blikajúca

7. Nesmie byť vulgárna a neetická

8. Akceptujú sa len kreatívy v grafickom formáte (*.gif, *.jpg, *.png) alebo flashové animácie (*.swf)

Pri formulovaní pravidiel boli ako východiská použité odporúčania pre internetovú reklamu

Scroll to top